Suche

Γενικοί Όροι Χρήσης του ιστοτόπου "www.neudorff.gr"

1. Αντικείμενο, γενικές παρατηρήσεις

1.1 Για τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, ισχύουν αποκλειστικά οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης.

1.2 Γενικοί Όροι Συναλλαγών που συμπληρώνουν, αντίκεινται ή αποκλίνουν από τους Όρους Χρήσης ή λοιποί όροι εκ μέρους του χρήστη, ακόμα και στην περίπτωση που μας κοινοποιηθούν, δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, εκτός εάν η W. Neudorff GmbH KG αποδεχθεί ρητώς την ισχύ τους.

1.3 Ο παρόν ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στην Ελλάδα*. Όλα τα στοιχεία προϊόντων αφορούν στην άδεια στην Ελλάδα*. Η W. Neudorff GmbH KG δεν δύναται να αναλάβει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των περιεχόμενων σε αυτό τον ιστότοπο πληροφοριών και εκτός της επικράτειας της Ελλάδας*.

1.4 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε οποτεδήποτε σε τροποποιήσεις ή/και ενημερώσεις του ιστοτόπου μας και των γενικών όρων χρήσης. Ως εκ τούτου σας παρακαλούμε κατά την επόμενη επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο να τους διαβάσετε ξανά και να ενημερωθείτε σχετικά με τις όποιες τροποποιήσεις.

2. Περιεχόμενα ιστοτόπου

2.1 Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας αναρτήθηκαν από εμάς με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Όλες οι προτάσεις στο φόρουμ βασίζονται σε όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Ωστόσο δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη ως προς την ορθότητα, πληρότητα και επικαιρότητα των περιεχομένων.

2.2 Προσπαθούμε να διατηρούμε τον ιστότοπο διαθέσιμο προς χρήση, κατά το δυνατόν χωρίς διακοπές της λειτουργίας του. Μολαταύτα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αδυναμίας πρόσβασης στον ιστότοπο (π.χ. λόγω εργασιών συντήρησης).

2.3 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να θέσουμε προσωρινούς περιορισμούς στην προσβασιμότητα των πληροφοριών και σε άλλη χρήση των παρεχόμενων στον ιστότοπο υπηρεσιών, δεδομένων των περιορισμών των υφιστάμενων δυνατοτήτων, εάν αυτό απαιτείται για την προστασία ή την ακεραιότητα των διακομιστών ή τη λήψη τεχνικών μέτρων ή την εκτέλεση άλλων εργασιών συντήρησης (π.χ. σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος), ή εάν εξυπηρετεί την κανονική ή βελτιωμένη παροχή των υπηρεσιών. 

3. Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

3.1 Όλα τα περιεχόμενα στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων, αρχείων ήχου και εικόνας  – εφόσον δεν υπάρχει ρητή αναφορά περί του αντιθέτου – συνιστούν ιδιοκτησία της W. Neudorff GmbH KG. Υπόκεινται στην προστασία δικαιωμάτων δημιουργού καθώς και στην προστασία της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διάδοση και κάθε είδους εκμετάλλευση των περιεχομένων, που υπερβαίνει τα οριζόμενα από τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού όρια, απαιτεί έγγραφη έγκριση της W. Neudorff GmbH KG. Στο πεδίο υποστήριξης στη διεύθυνση www.neudorff.gr θα βρείτε υλικό (φωτογραφίες προϊόντων κλπ.), που θέτουμε προς διάθεση για εμπορική χρήση π.χ. για ανάρτηση σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Παρακαλούμε στείλτε μας ένα αντίγραφο της δημοσίευσης/ανάρτησης. Αναφορικά με τα υπόλοιπα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας, χωρίς σχετική έγγραφη έγκριση της W. Neudorff GmbH KG, επιτρέπεται μόνο η ιδιωτική, μη εμπορική ή/και μη επαγγελματική χρήση.

3.2 Όλα τα αναφερόμενα σε αυτόν τον ιστότοπο εμπορικά σήματα συνιστούν ιδιοκτησία της W. Neudorff GmbH KG, εκτός εάν υπάρχει αναφορά περί του αντιθέτου. Η μη εγκεκριμένη και καταχρηστική χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητώς.

3.3 Η χρήση υλικού, το οποίο συνοδεύεται από αποτέλεσμα δοκιμών, π.χ. την ετικέτα ÖKO-TEST, προϋποθέτει υποχρεωτικά, ότι όλα τα στοιχεία – ιδίως η αναφορά της πηγής – είναι ευδιάκριτα και ευανάγνωστα. Δεν επιτρέπεται η χρήση γραμματοσειράς, μεγέθους μικρότερου των 6 στιγμών. Στην περίπτωση χρήσης του υλικού για μεγάλο διάστημα, εναπόκειται στο χρήστη να διασφαλίσει, πως η χρήση του αποτελέσματος της δοκιμής για προωθητικούς σκοπούς εξακολουθεί να επιτρέπεται.

4. Γραφείο τύπου

4.1 Η χρήση όλου του υλικού που διατίθεται στην ενότητα του γραφείου τύπου επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς δημοσιογραφικής κάλυψης. Η διαβίβαση των στοιχείων που διατίθενται εδώ σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους αποκλείεται επίσης.

4.2 Η δημοσίευση του υλικού αυτού επιτρέπεται μόνον εφόσον συνοδεύεται από την αναφορά "Neudorff" ή/και την αναφορά της εκάστοτε πηγής.

4.3 Επίσης ο χρήστης παρακαλείται να αποστείλει στην W. Neudorff GmbH KG μετά τη δημοσίευση ένα αντίτυπο ή ένα σύνδεσμο μετάβασης στο δημοσιευμένο υλικό.

5. Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Links)

Ο παρόν ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους μετάβασης σε ιστοτόπους τρίτων, τα περιεχόμενα των οποίων δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη για τα εν λόγω περιεχόμενα τρίτων. Για τα περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοτόπων υπεύθυνος είναι πάντα ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής τους. Οι ιστότοποι για τη μετάβαση στους οποίους έχουν αναρτηθεί σύνδεσμοι στον ιστότοπό μας, ελέγχθηκαν ως προς την ύπαρξη πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας κατά το χρόνο ανάρτησής τους. Κατά το χρόνο της ανάρτησης δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη σύννομων περιεχομένων. Ο συνεχής έλεγχος των περιεχομένων των συνδεόμενων ιστοτόπων χωρίς συγκεκριμένη υπόνοια παραβίασης της νομοθεσίας δεν είναι δυνατός. Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση μας παραβιάσεις της νομοθεσίας θα μεριμνήσουμε για την άμεση απομάκρυνση τέτοιων συνδέσμων.

6. Ευθύνη

6.1 Με την επιφύλαξη της υπ.αρ. 7.2 διάταξης, η προβλεπόμενη από το νόμο ευθύνη της W. Neudorff GmbH KG για την καταβολή αποζημίωσης, υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

Σε περιπτώσεις παραβάσεων λόγω ελαφράς αμέλειας, η αστική ευθύνη της W. Neudorff GmbH KG περιορίζεται στις ευλόγως προβλέψιμες για το είδος της εκάστοτε υπηρεσίας, τυπικές, συμβατικές ζημίες.

6.2 Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει στις περιπτώσεις υποχρεωτικής από το νόμο αστικής ευθύνης καθώς και παροχής εγγύησης ή πρόκλησης σωματικών βλαβών με δική μας υπαιτιότητα.

6.3 Ο χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς.

7. Τελικές διατάξεις

7.1 Οι προκείμενοι όροι χρήσης διέπονται από το Δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

7.2 Ως αποκλειστικός τόπος επίλυσης διαφορών (δωσιδικίας) για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τους προκείμενους όρους χρήσης ορίζεται το Ανόβερο, εφόσον ο χρήστης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό αποθεματικό ταμείο δημοσίου δικαίου. Το ίδιο ισχύει, εάν ο χρήστης μεταφέρει την κύρια κατοικία του στην αλλοδαπή ή δεν διαθέτει κανένα τόπο γενικής δωσιδικίας στη Γερμανία.

7.3 Στην περίπτωση που ένας από τους προκείμενους όρους χρήσης είναι ή καταστεί άκυρος, δεν θίγεται από αυτό η ισχύς των υπολοίπων όρων.


Έμμερταλ, Μάιος 2014